انواع شستی های آدرس پذیر بنتل

شستی آدرس پذیر مدل:FC421CP-I OUTDOOR بنتل

WCP4 Red 2.3

شستی آدرس پذیر FC420CP-I INDOOR بنتل

MCP

شستی آدرس پذیر مدل:FC420CPبنتل

Callpoint 292px

شستی آدرسی پذیر مدل:FC421CPبنتل

Weatherproof.Callpoint