لیست قیمت Horing

دارای تایید آتش نشانی و LPCB

ردیف نام کالا مدل قیمت: (تومان)
1 دتکتور دودی فتوالکتریک با پایه 3 سیم LPCB AH-0311 48,100
2 دتکتور دودی فتوالکتریک با پایه 3 سیم CE AH-8011 45,100
3 دتکتور دودی فتوالکتریک با پایه 3 سیم CE AH-8321 45,100
4 دتکتور حرارتی ترکیبی با پایه 3 سیم LPCB AH-0316 45,100
5 دتکتور حرارتی نسبی با پایه 3 سیم CE AH-0633 32,500
6 دتکتور حرارتی ترکیبی با پایه 3 سیم CE AH-9616 32,500
7 دتکتور حرارتی نسبی با پایه 3 سیم CE AHR-871 22,700
8 دتکتور حرارتی ثابت با پایه 3 سیم CE AH-9920 22,700
9 دتکتور دود-حرارت با پایه 3 سیم LPCB AH-0315 69,900
10 دتکتور دود-حرارت با پایه 3 سیم CE AH-0715 62,100
11 دتکتور شعله با پایه 3 سیم CE AH-0014 488,800
12 پایه دتکتور 2 سیم CE AHMB-L 8,300
13 پایه دتکتور 3 سیم CE AHMB-L3 12,400
14 پایه چهار سیم CE AHMB-L4 20,100
15 پایه 3 سیم CE AHMB-061-3 12,400
16 پایه 3 سیم LPCB AHMB-031-3 16,400
17 دتکتور گازی 12 و 14 دیواری AHG982-12B 116,500
18 دتکتور گازی 12 و 14 UL سقفی AH-0822 116,500
19 زنگ اعلام حریق 6 اینچ LPCB AH-0218 48,300
20 آژیر اعلام حریق الکترونیکی LPCB AH-03127-S 75,200
21 آژیر فلاشر اعلام حریق الکترونیکی LPCB AH-03127-BS 93,900
22 فلاشر اعلام حریق AH-03127-B 85,700
23 چراغ اعلام حریق 24 ولت AH-9719 17,300
24 شستی اعلام حریق LPCB AH-0217 24,900
25 شستی اعلام حریق با کاور LPCB AH-0217 27,500
26 شستی اعلام حریق گرد نشکن بدون قوطی AH-9717 27,500
27 شستی اعلام حریق گرد نشکن با قوطی AH9717 41,300
28 شستی اعلام حریق چهارگوش برگشت پذیر LPCB AH-0817 42,700
29 شستی اعلام حریق چهارگوش برگشت پذیر با کاور LPCB AH-0817 45,300
30 مرکز کنترل تک زون اعلام حریق AH-00212 321,300
31 مرکز کنترل 4 زون اعلام حریق بدون کارت رله AH-03312-4 682,800
32 مرکز کنترل 4 زون اعلام حریق با کارت رله 4 تایی AH-03312-4L 763,200
33 مرکز کنترل 8 زون اعلام حریق بدون کارت رله AH-03312-8 943,900
34 مرکز کنترل 12 زون اعلام حریق بدون کارت رله AH-03312-12 1,566,700
35 مرکز کنترل 16 زون اعلام حریق بدون کارت رله AH-03312-16 1,686,900
36 مرکز کنترل 24 زون اعلام حریق بدون کارت رله AH-03312-24 1,928,000
37 مرکز کنترل 32 زون اعلام حریق بدون کارت رله AH-03312-32 2,169,100
38 کارت زون هشت تایی بدون کارت رله AH-03312 241,100
39 کارت رله هشت تایی AH-03312 100,300
40 LCD AH-03312 361,500
41 مرکز تکرار کننده 8 زون اعلام حریق AH-03312-R 803,500
42 مرکز تکرار کننده 12 زون اعلام حریق AH-03312-R 883,700
43 مرکز تکرار کننده 16 زون اعلام حریق AH-03312-R 1,044,400
44 مرکز تکرار کننده 24 زون اعلام حریق AH-03312-R 1,205,100
45      
46 مرکز کنترل اعلام اطفاء 2+1 AH-02120 1,799,600
47 کلید اطفاء حریق AH-03232 257,100
48 نشان دهنده تخلیه گاز AH-03233 212,100
49 چراغ سر در اعلام حریق AH-01313 13,900
50 اسپری تست دتکتور دودی   66,400
51 دکل تست دتکتور AH-03128 948,300
52 مرکز کنترل یک لوپ QA16 4,740,800
53 مرکز کنترل 2 لوپ QA16 4,899,200
54 مرکز کنترل 3 لوپ QA16 5,815,900
55 مرکز کنترل 4 لوپ QA16 6,385,500
56 مرکز کنترل 5 لوپ QA16 8,007,500
57 مرکز کنترل 6 لوپ QA16 8,307,700
58 مرکز کنترل 7 لوپ QA16 9,482,500
59 مرکز کنترل 8 لوپ QA16 10,300,400
60 پرینتر   1,298,100
61 دتکتور دود-حرارت آدرس پذیر با پایه QA05 125,600
62 دتکتور دودی فتوالکتریک آدرس پذیر با پایه QA01 114,800
63 دتکتور حرارتی آدرس پذیر با پایه QA06 107,700
64 دتکتور شعله آدرس پذیر با پایه و ماژول آدرس QA0014 610,800
65 شستی اعلام حریق آدرس پذیر گرد با قوطی QA19 127,100
66 شستی اعلام حریق آدرس پذیر چهارگوش با کاور QA0817 127,100
67 زنگ اعلام حریق آدرس پذیر و ماژول آدرس QA0218 170,400
68 آژیر اعلام حریق آدرس پذیر و ماژول آدرس QA03127-S 197,300
69 آژیر فلاشر اعلام حریق آدرس پذیر (لوپ پاور) QA03127-BS 148,100
70 فلاشر اعلام حریق آدرس پذیر و ماژول آدرس QA03127-B 207,900
71 ماژول ورودی و خروجی (کنترل ماژول) QA17-B 122,100
72 ایزولاتور QA17-H 64,500
73 دتکتور گازی و ماژول آدرس پذیر QA0822 238,700

به همراه 10 درصد تخفیف برای همکاران